November 2009

Naša sladká a postlisabonská Európska únia
Teplári zobudili SPP
TEKO nebrzdí Geoterm
Regionálnej politike chýbajú manažéri
Nech žijú veterinári
Kedy sa SMK odtrhne od FIDESZU?
Spoločné vyhlásenie premiérov Maďarska a Slovenska
Učiteľ Ameriky
Vojna proti spravodlivosti
Zabudnuté výročie
Príčiny Sarajevského atentátu (I.)
Umenie, ktoré spája i lieči
Ján Motulko - Čas herodes
Platonický eros
Slovensko je konečne na futbalových MS!

Naša sladká a postlisabonská Európska únia
Lisabonská zmluva, ktorá posunula členské štáty Európskej únie do ďalšej etapy ich postupnej a sofistikovanej transformácie zo spoločného hospodárskeho priestoru na jednotné „Spojené štáty európske“, má za sebou dvojročný proces ratifikácie. O jej osude však nerozhodovali občania štátov (výnimkou sú dve írske referendá), ktorých sa to najviac dotýka, ale imuni¬tou chránení poslanci národných parlamentov. Kompetenčná kríza, do ktorej sa Európska únia a jej členské štáty dostali v roku 2005, keď Holanďania a Francúzi v referendách odmietli európsku ústavu (Zmluvu o Ústave pre Európu), je ¬zažehnaná len čiastočne a tichá vojna medzi štátmi, národnými vládami a Európskou komisiou ďalej pokračuje. Občan únie je naďalej v ťažkej dileme. Aj keď je Európska únia už subjektom medzinárodného práva, stále nechápe, či je Únia od 1.decembra 2009 novým štátom, pološtátom alebo stále „elitným klubom“, v ktorom nejednotní a konkurujúci si politici ekonomicky najväčších a najsilnejších štátov diktujú spôsob myslenia, integrácie a pravidlá hry častokrát bezpohlavným politikom menších a malých štátov, čiže akémusi „závislému apendixu“ ich európskeho trhu a Európskej centrálnej banky. Lisabonská zmluva je produktom nemeckého predsedníctva a jasným medzistupňom k európskej ústave, ktorú federalisti a politici predčasne pred piatimi rokmi naservírovali nepripraveným a rozhýčkaným občanom v západnej Európe a naivným chudobným občanom v strednej Európe. Jej ratifikácia prešla len v národných parlamentoch. A možno to bol iba draho zaplatený test či prieskum verejnej mienky o tom, ako sú už Európania zo „starej a novej Európy“ pripravení na svoje zjednotenie do jedného štátu... V rámci subsidiarity sa však posuňme k občanovi. Ten napríklad nechápe, prečo má svojho ministra zahraničných vecí aj Európska únia, aj členská krajina. Ktorý minister zahraničných vecí bude odteraz dôležitejší - ten národný alebo európsky? Alebo národný bude „sekretárom“ toho európskeho, ktorý má tlmočiť svetu jednotný názor 27 členských krajín? Alebo na čo je občanovi odteraz predseda ¬vlády, keď Európska únia má svoju vládu, Európsku komisiu, ktorej predsedu (prezidenta) bude voliť Európsky parlament? Inštitúcia, ktorá nemá štandardné zákonodárne právomoci v plnom rozsahu ako národný parlament? Výlučné právo zákonodarnej iniciatívy má len Európska komisia a Európsky parlament má len obmedzené spolurozhodovacie právomoci... Alebo sa zamyslime nad otázkou, ako má občan vnímať svoje dvojité občianstvo - európske a národné? Aké práva má ako občan EÚ a ako občan členského štátu? Sú tieto práva rovnaké, je občanom dvoch štátov? Môžu napríklad ¬extrémisti z jedného členského štátu porušovať zákony iného členského štátu tým, že ako občania EÚ napochodujú na územie druhého štátu a na futbalovom štadióne urážajú členský štát, ktorí navštívili? Podľa ktorého zákona a ako má postupovať minister vnútra? Podľa národného alebo európskeho? Alebo nemôže vôbec konať, keďže v EÚ a v jej schengenskom priestore platí voľný pohyb osôb a uplatňuje sa sloboda názorov a myšlienok? Podľa Lisabonskej zmluvy Európska únia má výlučné právomoci iba v tých oblastiach, v ktorých má výlučnú zákonodarnú právomoc. Ide o tieto oblasti - colná únia, ustanovenie pravidiel hospodárskej súťaže potrebných na fungovanie vnútorného trhu, menová politika pre členské štáty, ktorých menou je euro, ochrana morských biologických zdrojov v rámci spoločnej politiky rybného hospodárstva a spoločná obchodná politika. Ak členské štáty prenesú na Úniu výlučnú právomoc v určitej oblasti, tak v nej len Únia môže vykonávať legislatívnu činnosť a prijímať právne záväzné akty. Členské štáty tak môžu urobiť len vtedy, ak ich na to Únia splnomocní. Okrem toho má Únia výlučnú právomoc uzavrieť aj medzinárodnú dohodu, ak je jej uzavretie ustanovené v legislatívnom akte Únie alebo ak je jej uzavretie potrebné na to, aby Únia mohla vykonávať svoju vnútornú právomoc. V oblastiach, ktoré patria do výlučnej právomoci členských štátov, má Únia právomoc vykonávať len činnosti na podporu, koordináciu alebo doplnenie činnosti členských štátov. Ide o ochranu a zlepšovanie zdravia ľudí, priemy¬sel, kultúru, cestovný ruch, vzdelávanie, odborné vzdelávanie, mládež a šport, civilnú ochranu a administratívnu spoluprácu. Treťou kompetenčnou časťou, ktorá bude naďalej výrazne konfliktnou sférou, sú oblasti so spoločnými právomocami členských štátov a Únie, ktorá má v nich takisto zákonodárnu právomoc. Čiže aj ona môže vykonávať legislatívnu činnosť a prijímať právne záväzné akty. Ale pozor, členské štáty potom vykonávajú svoju právomoc len v rozsahu, v akom Únia svoju právomoc nevykonala alebo v rozsahu, v akom sa Únia rozhodla prestať vykonávať svoju právomoc. O ktoré „spoločné oblasti“ ide? Sú to vnútorný trh, sociálna politika (ak ide o aspekty vymedzené v Zmluve o fungovaní Európskej únie), hospodárska, sociálna a územná súdržnosť, poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo s výnimkou ochrany morských biologických zdrojov, životné prostredie, ¬ochrana spotrebiteľa, doprava, transeurópske siete, energetika, priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, spoločné otázky bezpečnosti v záležitostiach verejného zdravia, pokiaľ ide o aspekty vymedzené v Zmluve o fungovaní Európskej únie. V oblasti výskumu, technického rozvoja, kozmického priestoru, rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci má síce Únia právomoc vykonávať činnosti a uskutočňovať spoločnú politiku, avšak vykonávanie tejto právomoci nesmie brániť členským štátom vykonávať ich vlastné právomoci. Možno aj pre tieto a nové kompetenčné spory, ktoré prinesie prax, sa nekonajú oslavy Lisabonskej reformnej zmluvy. A opäť, namiesto toho, aby sa občania Únie dozvedeli viac o tom, čo ich čaká a ako sa „zjednoduší“ ich európsky a národný život, sme svedkami lobistických zápasov o obsadenie postu predsedu Európskej komisie a ministra zahraničných vecí Európskej únie. Opäť sa to deje bez účasti a vplyvu občanov.

Mgr. Róbert Matejovič, šéfredaktor, e-mail: dimenzie@internet.sk

Nechce reprízu úpadku a stagnácie
„Dozrel čas na nové reformy v oblasti regionálnej politiky tak, aby ľudia v regiónoch mohli rozhodovať o svojej budúcnosti z hľadiska tých vecí, ktoré sa ich priamo dotýkajú,“ zamýšľa sa Zdenko Trebuľa, predseda Košického samosprávneho kraja.

Teplári zobudili SPP
Kto postaví prvú geotermálnu elektráreň pri Košiciach? Aj keď sa o význame výdatného geotermálneho ložiska v Olšavskom regióne Košickej kotliny na východnom Slovensku (najmä v katastrálnom území obcí Bidovce, Ďurkov, Olšovany a Svinica) pre vyku¬rovanie mesta Košice, výstavbu aqua¬parkov, rekreačné účely, rozvoj poľnohospodárstva a vidieckeho turizmu hovorí a rokuje niekoľko rokov, výsledky sú stále viac než žalostné. Ani po 10 rokoch, odkedy aj Európska banka pre rekonštrukciu a rozvoj a európske programové fondy PHARE podporili tri prieskumné vrty, sa veci nepohli dopredu.

TEKO nebrzdí Geoterm
„Keby sme nebrali ohľad na obyvateľov, projekt Geoterm je už dávno napojený na našu tepláreň a cena tepla by bola v Košiciach o 30% vyššia,“ tvrdí Ladislav Lazár, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Tepláreň Košice, a.s.

Regionálnej politike chýbajú manažéri
„Chcem priamo ovplyvňovať dianie najmä v oblasti športu a životného prostredia,“ hovorí Igor Sidor, podpredseda krajskej organizácie strany Most-Híd. Nová stredopravá politická strana Most-Híd, ktorá chce byť stranou spolupráce a stranou uzmierenia medzi Maďarmi a Slovákmi, medzi Maďarmi navzájom ako aj medzi ostatnými národnostnými menšinami a etnickými skupinami, získava do svojich radov aj významných podnikateľov v regiónoch Slovenska.

Nech žijú veterinári
Vzdelávanie veterinárnych lekárov na Slovensku má svoju šesťdesiatročnú históriu, ale jeho korene sú oveľa hlbšie. O dva roky, v máji 2011, sa vo francúzskom Lyone zídu predstavitelia veterinárskych škôl, aby si na Svetovom kongrese veterinárskeho vzdelávania pripomenuli 250 rokov od založenia prvej zverolekárskej školy na svete.

Kedy sa SMK odtrhne od FIDESZU?
„Slovenský jazykový zákon je kultúrnou agresiou voči európskym hodnotám. Maďarsko je s vami, Maďarsko je s hornou zemou. Chcel by som ujasniť aj pred slovákmi žijúcimi na Slovensku, že sa oplatí opatrne zaobchádzať so situáciou, keď sa okliešťujú práva maďarského národného spoločenstva žijúceho na slovensku.” (Viktor Orbán). Akých politikov platia daňoví poplatníci Slovenskej republiky? Páni Orbán a Csáky plánujú spoločnú budúcnosť maďarov v karpatskej kotline.

Spoločné vyhlásenie premiérov Maďarska a Slovenska
Predsedovia vlád Slovenskej republiky a Maďarskej republiky pán Robert Fico a pán Gordon Bajnai sa stretli dňa 10.septembra 2009 v Szécsény, Maďarsku, s cieľom prerokovať aktuálne otázky slovensko-maďarských vzťahov.

Učiteľ Ameriky
„Od krachu prešiel rok. A kam sme sa dostali?“ pýta sa Michael Moore, populárny filmár a dokumentarista. 17. septembra, uprostred búrlivých diskusií o filme Capitalism: The Love Story (Kapitalizmus: Milostný príbeh) namierenom proti kapitalizmu, viedla Naomi Kleinová, pisateľka stĺpčekov pre The Nation, telefonický rozhovor s Michaelom Moorom, režisérom tohto kontroverzného diela. Hovorili o príčinách hospodárskej krízy, o prísľuboch a hrozbách súčasného politického diania.

Vojna proti spravodlivosti
Slovensko vo VZ OSN a v Rade OSN pre ľudské práva nepodporilo Goldstonovu správu, ktorá žiada Bezpečnostnú radu OSN, aby nariadila Izraelu vykonať nezávislé vyšetrovanie o tom, či izraelská armáda nespáchala vojnové zločiny v Gaze.

Zabudnuté výročie
Pred 1000 rokmi mohamedáni zbúrali pôvodnú kresťanskú baziliku – chrám Svätého hrobu v Jeruzaleme. Jej „zmenšená kópia“ je takisto majestátna.

Príčiny Sarajevského atentátu (I.)
Z Mostaru pokračoval následník trónu smerom na Sarajevo. Ubytoval sa v kúpeľoch Ilidža, v hoteli Bosna, kde už naňho čakala manželka Sofia, ktorá dala prednosť suchozemskej doprave. Cieľom jeho cesty bola účasť na manévroch, ktoré sa konali 26. a 27. júna 1914. Manévrov sa zúčastnil ako generálny inšpektor ozbrojených síl Rakúsko - Uhorska. Vyvrcholením jeho cesty mala byť oficiálna a slávnostná návšteva v hlavnom meste Bosny - v Sarajeve.

Umenie, ktoré spája i lieči
„Arteterapia má využitie vo všetkých vekových i problémových skupinách populácie, najmä však u pacientov s duševnými ochoreniami,“ konštatuje Jaroslava Šicková-Fabrici. Jej manžel Ján Šicko sa zase do každého svojho diela usiluje vložiť duchovné posolstvo: „východiskom i základom mojej výtvarnej tvorby je kresťanská viera.“

Ján Motulko - Čas herodes
V predstavovaní básnikov, ktorí tvorili napriek zločinnosti totality, a tvoria aj napriek pochybným prioritám tohto času, pokračujeme poéziou skvelého básnika Jána Motulka (nar. 12. 1. 1920 v Malej Lodine). Tento básnik a popredný fotograf je osobitý nielen formálnymi kvalitami svojich veršov, ale aj jednoznačnou vernosťou filozofickému a duchovnému odkazu toho najlepšieho, čo vytvorila poézia 20. storočia.

Platonický eros
Nedávno v rámci 16. Medzinárodného výtvarného festivalu Snina 2009, ktorý organizuje Galéria Andrej Smolák a Nadácia ART.EAST, bola v Humennom vernisáž malieb mladej ukrajinskej umelkyne Daryny Skrynnyk - Myskovej (1980, Ľvov).

Slovensko je konečne na futbalových MS!
Čo sa zdalo ako jeden obrovský sen, je od stredy 14. októbra pravda. Slovenská futbalová reprezentácia sa dokázala prebojovať na finálový turnaj majstrovstiev sveta.

Dimenzie č.5/2022Ursula vedie EÚ do záhuby
Silný líder pre Košický kraj
Mostar z mosta
Staré mesto Ljubuški
Rusko bude vždy Ruskom
Kedy padne Liz?
Digitálna mena sa približuje
,,Únik z energetickej pasce“
Čo bráni EÚ (Slovensku) a USA, aby iniciovali mierové rokovania medzi Ukrajinou a Ruskom?
Ako prekonávať strach zo smrti?
...Čítať viac
Dimenzie č.4/2022Región budúcnosti v Európe
Turistický príbeh o Medzimurí
Ali pašove pramene
Eko pastierska osada Vranjak
Prvý Healthness v Európe
Inscenácie - metódy západnej politiky
„Spáchal“ pán Mečiar subverziu?
Čo si myslíte o súčasnej zahraničnej politike USA voči EÚ, Ukrajine a Rusku?
Z armády pod zámok väznice
...Čítať viac