September 2013

Slovensko nevie či nemôže aplikovať cyrilo-metodské dedičstvo?
Ako ďalej s Macedónskom?
Kaňon a jazero Matka
Bojujme za život
,,Nehovoríme len o potratoch“
Duckého zmenky po 15 rokoch
,,Nové časy“ v Únii
Protikrízové dospievanie Bruselu
Západný odpor voči Euroázijskej integrácii
Energia zo Sibíri
Sme to, čo jeme či vieme?
Právo na život versus sloboda rozhodovania
Priznajme sa k slovenskej šľachte
Tragický utorok v Marseille
Nerušte jeho kruhy
Výstava o realite v Číne a odvahe čeliť jej
Svetový tenis potrebuje reformu

Editoriál
Slovensko nevie či nemôže aplikovať cyrilo-metodské dedičstvo?  

Predstavme si napríklad, že by sme chceli hodnotiť „laický“ aspekt misie sv. Cyrila a Metoda, akým môže byť túžba slovanských kniežat po usporiadaní zákonodarstva. Avšak, vo vízii sv. Cyrila a Metoda ani zákonodarstvo nemožno odtrhnúť od duchovného rozmeru. Už v Žití Konštantína čítame, ako Rastislav, knieža moravské, žiadal v Byzancii učiteľa, ktorý by dal jeho národu „dobrý zákon“. Ako interpretovali tento ,,dobrý zákon” svätí Cyrila a Metod? Dosvedčuje nám to najznámejšia civilná právna pamiatka veľkomoravskej doby, tzv. Súdny zákonník pre ľud – Zakon sudnyj ljudem: Jeho prvá veta znie: ,,Pred každým právom sluší sa o Božom práve hovoriť”.

Náš súčasný právny systém vychádza zo základného zákona Slovenskej republiky, ktorým je Ústava. V jej preambule okrem iného čítame: ,,My, národ slovenský, v zmysle cyrilo-metodského duchovného dedičstva… uznášame sa prostredníctvom svojich zástupcov na tejto ústave”. Je to pekná formulácia, ale sme si naozaj istí, že naše zákony, teoreticky vyplývajúce z tohto základného zákona, zodpovedajú tomuto cyrilo-metodskému duchovnému dedičstvu? Tento duch totiž vyžaduje, aby žiaden zákon neprotirečil morálnej norme vychádzajúcej z ,,Božieho práva”!
Podľa prvého článku ústavy ,,Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát, ktorý sa neviaže na nijakú ideológiu ani náboženstvo.” Ako teda chceme aplikovať cyrilo-metodské duchovné dedičstvo? Len na úrovni vzletných fráz?
Nuž dobre, pripusťme, že je v poriadku, že „štát“ ako inštitúcia sa bude vyhýbať viazaniu sa na akúkoľvek ideológiu a náboženstvo. Ale čo má robiť, ako sa má správať jednotlivec, občan, člen spoločenstva, ktoré vytvára štát?
Človek predsa nie je zviera, nekoná len inštinktívne, ale aj podľa nejakej idey. Do svojho života transformuje myšlienky a rozhodnutia založené na istých hodnotách, kritériách a morálnych normách. Iste, väčšina ľudí sa opiera o zdedené, tzv. tradičné hodnoty, pretože verí,  že súradnicový systém morálnych hodnôt je nemenný a že si ho nemôžeme svojvoľne posúvať. Ale žiaľ, mnoho ľudí si vytvára morálne normy aj podľa vlastnej potreby. Niekto si, práve naopak, kladie za plán všetky tieto tradičné hodnoty zbúrať a zmeniť vo vlastnom živote a podľa možností aj v živote iných. Niekto sa zasa dôsledne prakticky ,,neviaže na nijakú ideológiu ani náboženstvo“ a žije teda naozaj „neviazane“.
Ani problém spravodlivých zákonov a ich nestranného aplikovania nie je nový. Metodovo Napomenutie k vladárom, nazývané neraz aj Napomenutie sudcom, je len príkladom toho, ako musel aj náš prvý arcibiskup pripomínať vtedajším vladárom a sudcom, aby v prvom rade sami dodržiavali zákony. A išli tak príkladom pre iných, aby ,,nekrivdili nikomu zo slabších ani aby pohanský nejaký obyčaj nekonali”, aby ochraňovali manželský zväzok v jeho neporušiteľnosti.
Ide tu teda o výzvu na uplatňovanie Bohom zvereného práva na život, na slobodu, na dobré meno, práva rodičov na ochranu ich výsostného postavenia pri výchove dieťaťa, práva manželov na spoločenskú podporu a ochranu ich zväzku bez vytvárania terminologických i právnych konfúzií. Aj dnes zaznieva Metodova výzva, a to zvlášť pre tých, ktorí sú pokrstení: ,,Povinný je každý pokrstený samého seba čistého chrániť ako chrám Bohu svätý. A so svojou ženou uspokojiť sa, nič iné ďalšie nezmýšľať, ani na spôsob hoväda za nezmyselnými vášňami chodiť.”
Alebo by stálo za to, keď sa v širokých vrstvách našej spoločnosti stretávame so stratou dôvery v súdy a v súdne procesy, spomenúť si na druhý článok prvého cyrilo-metodského civilného zákonníka, ktorý ustanovoval: ,,Neslobodno ani raz prijímať svedkov, ktorí boli kedy usvedčení, že luhajú, prestupujú zákon Boží, alebo hovädský život vedú”. Ak v duchu cyrilo-metodského dedičstva sa takéto kritérium uplatňuje na svedkov, o čo viac by sa malo uplatňovať na verejných predstaviteľov, najmä na tých, ktorých si slobodne volíme a ktorých môžeme slobodne poslať aj preč zo scény verejného života, najmä ak boli (a to niekedy dokonca nielen raz) verejne usvedčení, že luhajú.
V tejto chvíli už ale vidím, ako niekto zdvíha varovne prst i hlas: Pozor, čo to má byť, opäť sa nejaký cirkevný predstaviteľ ide miešať do politiky?! Ale nie, len kľud, toto nie je politika, teda aspoň nie tak ako ju chápeme v jej straníckom a inštitucionálnom rozmere. Je to len napĺňanie toho poslania, ktorého sa Cirkev ani jej predstavitelia nemôžu zrieknuť, bez toho, aby sa nespreneverili svojmu poslaniu. Aj dnes, tak ako tomu bolo v predchádzajúcich epochách, jej hlas zaznieva k reprezentantom, vládcom a zákonodarcom civilných spoločenstiev. Spomedzi viacerých príkladov tohto hlasu môžeme citovať príhovor blahoslaveného Jána Pavla II. na Zhromaždení reprezentantov parlamentov z celého sveta, ktorí sa 4. novembra 2000 zišli vo Vatikáne. Reprezentantom zákonodarných zborov stoviek národov pripomenul ich morálnu povinnosť: ,,Osobitne sa chcem obrátiť k tým z vás, ktorí máte mimoriadne dôležitú úlohu formovať a schvaľovať zákony: je to úloha, ktorá približuje človeka k Bohu, najvyššiemu Zákonodarcovi, z jeho večného Zákona totiž v konečnom dôsledku čerpá každý zákon svoju platnosť a zaväzujúcu silu. Toto sa má na mysli, keď vyhlasujeme, že žiaden pozitívny zákon nemôže protirečiť prirodzenému zákonu, pretože tento nie je ničím iným ako indikátorom primárnych a podstatných noriem upravujúcich morálny život, noriem vyjadrujúcich charakter, najhlbšie potreby a najvyššie hodnoty ľudskej osoby. To znamená, že zákony, nech by sa jednalo o ktorúkoľvek oblasť, v ktorej zákonodarca zasahuje alebo do ktorej musí vstúpiť, musia vždy rešpektovať a podporovať ľudskú osobu v celej škále jej duchovných, materiálnych, osobných, rodinných a sociálnych potrieb. Kresťanská múdrosť, ktorá je charakteristickou čnosťou kresťanského politika, mu ukáže spôsob, ako sa správať, aby sa na jednej strane nespreneveril hlasu svojho správne formovaného svedomia a na druhej strane, aby splnil svoju úlohu zákonodarcu.”
Pápež sa týmito slovami obrátil na kresťanských politikov v ich dvojakom rozmere: ako na politikov – zákonodarcov a ako na kresťanov. Jeho výzva k rešpektovaniu ľudskej osoby prekonáva zdanlivý konflikt či protirečenie medzi touto ich dvojakou príslušnosťou, medzi dvoma pozíciami, ktoré sú niekedy prezentované ako nezlučiteľné. Táto výzva presahuje konfesionálny a čisto náboženský rozmer a dotýka sa najhlbších záhybov bytia jednotlivca i spoločnosti.
Katolícka cirkev je presvedčená, že keď sa moderné štáty v rámci svojej zdravo chápanej autonómie, prostredníctvom vnútorných zákonov a prostredníctvom medzinárodných dohôd a konkordátov snažia zabezpečiť pre svojich občanov aj slobodu svedomia a náboženstva, prispievajú tak k uskutočňovaniu tých všeobecne prijímaných noriem, ktoré zabezpečujú usporiadanú slobodu a úctu voči ľudskej dôstojnosti každého človeka. Pri tomto ich zákonodarnom úsilí nachádzajú v Katolíckej cirkvi spoľahlivého partnera a spolupracovníka v duchu zásady – pacta clara, boni amici.
Vladyka Cyril Vasiľ, SJ, arcibiskup a sekretár Kongregácie pre východné cirkvi
 
Osobnosť
Ako ďalej s Macedónskom?   
Je nevyhnutné, aby Európska únia obnovila svoju vierohodnosť. Vstúpime do nej vtedy, keď budú na to pripravené jej členské štáty,“ zamýšľa sa Gjorge Ivanov, prezident Macedónskej republiky.
 
Fotoreport
Kaňon a jazero Matka
Je macedónskym klentom a oázom pokoja pre milovníkov pútnického turizmu, alpinizmu, trekingu a športového rybolovu.
 
Bez komentára
Bojujme za život
Manifest Národného pochodu za život apeluje na vládu, parlament a štátne inštitúcie, aby konali a riešili problematiku ochrany života, manželstva, rodiny a pomoc tehotným ženám.  
 
,,Nehovoríme len o potratoch“
Zmena politiky v prospech života je otázkou prežitia Slovenska aj celej Európy,“ zdôrazňuje Anna Záborská, poslankyňa Európskeho parlamentu.

Názor
Duckého zmenky po 15 rokoch
,,Aký je záver boja štátu s podvodníkmi v hre o miliardy? Senát ústavného súdu im záhadne dal opäť šancu. Toto je v právnom štáte trestný čin,“ tvrdí  Štefan Harabin, predseda Najvyššieho súdu SR.
Európska únia
,,Nové časy“ v Únii
,,K pôvodným časom spred krízy sa už nevrátime. Chceme Európu zlepšiť, alebo sa jej chceme vzdať?,“ pýta sa J.M. Barroso, predseda Európskej komisie.
 
Protikrízové dospievanie Bruselu
Odpíšu Grécku vlády európskych krajín časť jeho vysokého štátneho dlhu? Nemecko je proti. Medzitým sa Bulharsko vydalo na grécku cestu.
 
Zaujalo nás
Západný odpor voči Euroázijskej integrácii
Existuje pokus zjednotiť všetky protiruské sily v Európe aj v Rusku – od čečenských teroristov, pre ktorých je organizovaný ,,turecký tranzit“ až po prívržencov opozičnej ,,Bielej stuhy“.   
 
Anketa
Považujete za správne, že Rusko zabránilo americkému vojenskému potrestaniu Sýrie?
 
Zahraničie
Energia zo Sibíri
Bude Gazprom dotovať vývoz plynu do Číny? V roku 2015 dosiahne spotreba plynu v Číne objem 230 miliárd metrov kubických.
 
Interview
Sme to, čo jeme či vieme?
,,Kultúra kohokoľvek a čohokoľvek nie je samozrejmosť, vzniká a udržuje sa dlho a ťažko, zničiť ju možno veľmi rýchlo a ľahko,“ konštatuje spisovateľ Pavol Janík.
 
Sonda
Právo na život versus sloboda rozhodovania
,,Ak sa nebude prihliadať na mravný prirodzený zákon a na ľudskú dôstojnosť od počiatku až po koniec života človeka, tak potom deformované ľudské práva môžu viesť k novej totalite,“ píše Radoslav Lojan, kňaz a bioetik.
 
Reflexie
Priznajme sa k slovenskej šľachte
Je čas, aby sa slovenské šľachtické rody stali súčasťou slovenského dedičstva a historického vedomia.
 
História
Tragický utorok v Marseille
Kráľa Aleksandra I. zastrelil Vlado Černozemski, bulharský revolucionár, ktorý mal československý pas. Bol atentát dielom maďarskej tajnej služby?
 
Kultúra
Nerušte jeho kruhy
,,Dokonalosť výpočtovej techniky nahrádza zručnosť a stopu ľudskej ruky. Kladie to väčšie nároky aj na diváka, ktorý musí byť schopný čítať dielo, chápať ho a vytvoriť si názor,“ hovorí akademický sochár Martin Lettrich.
 
Umenie
Výstava o realite v Číne a odvahe čeliť jej
Realistické olejomaľby a akvarely rozprávajú príbeh o Falun Gongu – pokojnej meditačnej praxi a osude tých, ktorí sa jej v Číne venujú.  
 
Šport
Svetový tenis potrebuje reformu
,,Spomalili sa povrchy dvorcov i loptičky. Za mojich čias bolo nereálne, aby ste odohrali výmenu s 20 údermi. Teraz je to normálne. Toto sme chceli?,“ pýta sa Greg Rusedski, niekdajší britský tenisový bombardér.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dimenzie č.5/2022Ursula vedie EÚ do záhuby
Silný líder pre Košický kraj
Mostar z mosta
Staré mesto Ljubuški
Rusko bude vždy Ruskom
Kedy padne Liz?
Digitálna mena sa približuje
,,Únik z energetickej pasce“
Čo bráni EÚ (Slovensku) a USA, aby iniciovali mierové rokovania medzi Ukrajinou a Ruskom?
Ako prekonávať strach zo smrti?
...Čítať viac
Dimenzie č.4/2022Región budúcnosti v Európe
Turistický príbeh o Medzimurí
Ali pašove pramene
Eko pastierska osada Vranjak
Prvý Healthness v Európe
Inscenácie - metódy západnej politiky
„Spáchal“ pán Mečiar subverziu?
Čo si myslíte o súčasnej zahraničnej politike USA voči EÚ, Ukrajine a Rusku?
Z armády pod zámok väznice
...Čítať viac