Úvod    Archív čísiel    2014    Október 2014/Špeciálne číslo venované premenám mesta Košice rok po projekte Európske hlavné mesto kultúry 2013

Október 2014/Špeciálne číslo venované premenám mesta Košice rok po projekte Európske hlavné mesto kultúry 2013

Obnovená identita
Košice sa menia na európsku metropolu
Zelené srdce mesta
Oživená Vila Sandy
Laboratórium živej kultúry
Hala moderného umenia
Sídliskové kultúrne centrá
Park Komenského východ
Projekt žije a pokračuje
Park Komenského Západ
Areál tajomného Košického hradu
Mestská alej Moyzesova
Zmodernizovaný amfiteáter
Ulička remesiel
Dom remesiel a kazematy
Nová tvár Malej scény
Divadelné múzeum v Thálii
Nádvorie Barkózyho paláca
Dvojpodlažný monoblok pre knižnicu
Podzemná sála moderného umenia
Hravé technické experimenty
Z ruiny skvostný kaštieľ
Miniskanzen a nasvietené exponáty v trezore
Moderné átrium bábkového divadla
Väzenská cela v knižnici
Južná veža kráľa Mateja

Editoriál
Obnovená identita
Európa zaznamenávala výrazný kultúrny a hospodársky rozmach Košíc v 14. až 15. storočí. Nesúvisel len s kráľovskými privilégiami, ale najmä so storočnou výstavbou gotickej katedrály Dómu sv. Alžbety a kultom Svätej Krvi Kristovej. Tento génius loci tvoril profiláciu mesta ako významného kresťanského a pútnickeho miesta na vtedajšej križovatke západného a východného kresťanstva v Uhorsku. Pútnici, kolonisti, remeselníci a obchodníci boli hybnou silou stredovekého rozkvetu mesta. Po Budíne boli Košice druhým slobodným kráľovským mestom v Uhorsku a svoj najväčší rozmach dosiahli počas panovania humanistického Mateja Korvína, uhorského kráľa a rakúskeho vojvodu. Za jeho éry koncom 15. storočia zaznamenali svoj vrchol a so svojími takmer 10 000 obyvateľmi patrili k najväčším mestám v Európe.
Túto jasnú identitu a pozíciu stratili po bitke pri Moháči (1526), ktorá otvorila Turkom cestu do Európy. Košice na viac než 100 rokov ovládla reformácia, protestantizmus a protihabsburské stavovské povstania uhorskej šľachty za náboženskú slobodu a obnovenie nezávislosti Uhorska. Náboženský zápas medzi katolíkmi a protestantmi  o košický Dóm sv. Alžbety v roku 1604 viedol nakoniec k rozpútaniu Tridsaťročnej vojny v Európe. A následne k sérii silných šiestich protihabsburských stavovských povstaní uhorskej šľachty v Hornom Uhorsku (na území celého Slovenska), ktorým velili sedmohradské kniežatá. Počas nich Košice oscilovali medzi Sedmohradským kniežatstvom a Habsburskou monarchiou. Istý čas boli hlavným mestom rakúskeho Horného Uhorska, inokedy zase sídelným mestom sedmohradských kniežat a ich povstaní. Keď sa v Košiciach založila jezuitská univerzita (1657), najvýchodnejšia univerzita v Európe na prelome 17. a 18. storočia, Košice už boli silnou protitureckou pevnosťou a centrom rekatolizácie v Hornom Uhorsku. Satmársky (náboženský) mier (1711) priniesol Košiciam definitívne začlenenie do Habsburskej ríše a takmer storočie mieru a rozvoja pod taktovkou Viedne.
V jeho pozadí bola náboženská sloboda, tlejúci liberalizmus, aj upevňovanie politickej a hospodárskej moci Habsburgovcov v Uhorsku. V Košiciach sa postupne postavilo niekoľko palácov a meštianskych domov v barokovom a renesančnom slohu, pričom sa mesto stavebne rozšírilo aj za svoje hradby. 18. storočie takto sformovalo a rozšírilo základy súčasného historického jadra mesta, ktoré je dnes najväčšou mestskou pamiatkovou rezerváciou na Slovensku. Na tento rozmach výstavby čiastočne nadviazalo aj obdobie po rakúsko-uhorskom vyrovnaní (1867 - 1914).
Tak ako pred viac než 600 rokmi bola výstavba košického Dómu sv. Alžbety ,,hlavným motorom“ stredovekého rozvoja Košíc, podobným hnacím motorom pre súčasné i budúce Košice môže byť projekt Interface a titul Európske hlavné mesto kultúry 2013. Košice sú historicky prvým slovenským mestom, ktorému tento titul prepožičala Európska komisia a Európsky parlament, aby mohli Európe predstaviť svoj kultúrny život a jeho ďalší rozvoj.
Viac než 20 investičných projektov za vyše 70 miliónov eur zobudili nielen košickú verejnosť, kultúrnu, kreatívnu a podnikateľskú obec, ale aj cirkevné kruhy. V roku 2013 bol Pochod za život zrazu najmasovejšou akciou nielen v Košiciach, ale aj na celom Slovensku.  Investičné projekty mesta Košice, Košického samosprávneho kraja a Ministerstva kultúry SR, ktoré sa stali základom novej kultúrnej infraštruktúry v meste, rozhýbali aj náboženský a kultúrny turizmus v Košiciach. A samozrejme aj diskusie o kultúre života, kultúrnej identite Európy a identite mesta Košice. Vďaka obnove a rekonštrukcii košickej katedrály sa opäť začalo hovoriť o eucharistickom zázraku a stratených stredovekých relikviách...        
S myšlienkou zblížiť európske mestá cez projekt Európske hlavné mesto kultúry prišla Melina Mercouriová, bývalá grécka ministerka kultúry. Po prvýkrát ju prezentovala 13. júna 1985 na Rade Európskej únie. Aj preto sa jej milované Atény stali prvým mestom v Európe, ktorý tento titul získal pod pôvodným názvom Európske mesto kultúry.
Na zozname doterajších 50 miest sú Košice v poradí siedmim mestom z regiónu strednej a východnej Európy (prvými boli Praha a Krakov v roku 2000). Pôvodne sa mestá vyberali na základe kultúrnej histórie, naplánovaných akcií a schopnosti podporiť projekt finančnými prostriedkami a infraštruktúrou. Od roku 2004 sa udelenie tohto titulu chápe ako podnet ku kultúrnemu a investičnému rozvoju vybraného mesta. Hlavnými cieľmi sú podpora trvalo udržateľného rozvoja, budovanie partnerstva s ostatnými mestami, pozdvihnutie profilu mesta na medzinárodnú úroveň,  zmena jeho imidžu,  nárast domáceho a zahraničného cestovného ruchu, respektíve rozširovanie hraníc kultúrneho publika.
Realizácia kreatívneho a ambiciózného košického projektu, ktorý sa medzičasom stal zdrojom inšpirácií aj pre iné slovenské a európske mestá, získal cenu Meliny Mercouri. Dokazuje to, že Košičania i mesto Košice majú byť na čo hrdé. Našu redakciu tento úspech motivoval k tomu, aby sme pripravili špeciálne slovensko-anglické vydanie časopisu Dimenzie, ktoré je venované nielen architektonickým či kultúrnym premenám mesta, ale aj jeho novým ambíciám a lídrom. Vďaka projektu EHMK 2013 sa stredoeurópske Košice vrátili na kultúrnu i destinačnú mapu Európy. S pôvodnou i s novou identitou.
Mgr.Róbert Matejovič, šéfredaktor          
 
Reflexie
Košice jasne zvýšili svoju prestíž       
Píše Androulla Vassiliou, eurokomisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež
Úspešné európske hlavné mestá kultúry sú tie, ktorým sa podarí naplno využiť svoj ​​titul a pozitívne vplývať na mestský kultúrny, spoločenský a hospodársky život. Na základe toho, čo som videla a počula, sa domnievam, že Košice naplno využili tento titul ako vynikajúcu príležitosť na otvorenie kultúry mesta Európe, na budovanie medzinárodných kontaktov a diverzifikáciu svojho hospodárstva  prostredníctvom  rozvoja tvorivých odvetví.
Umelecké festivaly, akými sú USE THE CITY alebo SOUND CITY DAYS, boli organizované na verejných priestranstvách a prilákali značné publikum. Dúfam, že sa tieto akcie budú konať pravidelne. Obzvlášť ma zaujal projekt SPOT´s - premeny budov bývalých výmeníkov tepla v piatich mestských častiach na komunitné a umelecké centrá. Ide o dobrý spôsob ako rozvíjať kreativitu mimo tradičných kultúrnych štruktúr a zapojiť občanov v ich komunitách.
Jedným z dôležitých výsledkov mnohých úspešných európskych hlavných miest kultúry bola zvýšená účasť verejnosti na kultúrnych podujatiach - a to nielen divákov, ale aj priamych účastníkov podujatí, čo je možno ešte zaujímavejšie.  
Európske hlavné mestá kultúry poskytujú Európanom príležitosť stretnúť sa a objavovať veľké kultúrne rozmanitosti Európskej únie. Zároveň dávajú možnosť znovu nazrieť do našej spoločnej  histórie a spoločne uznávaných hodnôt. Košice úspešne zaujali svojou históriou. Ako mesto mnohých kultúr a križovatka Európy môže podporovať dialóg  naprieč geografickým a kultúrnym hraniciam. Toto sa odrazilo v multietnickom programe akcií a aktivít, zahŕňajúcich mestské židovské, maďarské a rómske dedičstvo.
Som presvedčená,  že titul pomohol mestu zvýšiť jeho prestíž  a rozvíjať dlhodobú spoluprácu s kultúrnymi subjektmi z celej Európy,  napríklad s Marseille-Provence, druhým Európskym hlavným mestom kultúry pre rok 2013. Dúfam, že aj šesť mesiacov po ukončení tohto projektu majú Košičania pocit,  a v širšom kontexte aj ostatní obyvatelia  Slovenska,  že sú omnoho tesnejšie spätí so zvyškom Európy a s európskym „projektom“.
Európske hlavné mesto kultúry ťaží  zo silnej medzinárodnej povesti, pretože tento projekt dáva mestám významnú príležitosť, aby sa zviditeľnili. Osobne som si vychutnala návštevu mesta pri príležitosti otváracieho ceremoniálu. Jedným z hlavných úspechov tohto projektu bolo zvýšenie prestíže mesta na národnej a medzinárodnej úrovni a jeho položenie na kultúrnu mapu Európy prostredníctvom mnohých akcií a aktivít organizovaných v priebehu celého roka, nadväzovania nových partnerstiev s umelcami a kultúrnymi organizáciami z celej Európy i mimo nej, ako aj pozitívneho hodnotenia v medzinárodnej tlači.
Teraz je na miestnych orgánoch Košíc, aby pomocou kľúčových zainteresovaných subjektov mesta udržali spomínané posolstvo a pokúsili sa pretransformovať svoj úspech do dlhodobej stratégie, ktoré budú prinášať trvalý prospech občanom mesta.
      
Osobnosť
Košice sa menia na európsku metropolu
,,V Európe získavame v oblasti kultúry prívlastok Berlín východu. Rok 2013 bol začiatkom novej éry nášho mesta,“ zdôrazňuje Richard Raši, primátor mesta Košice.
 
Fotoreport
Zelené srdce mesta
Mestský park sa stal novou dominantou Košíc.
 
Zaujalo nás
Oživená Vila Sandy
Od roku 2016 v nej bude reštaurácia, kaviareň a budú sa v nej organizovať aj plesy, nedeľné tanečné popoludnia a ,,čaje o piatej”.
 
Investstory
Laboratórium živej kultúry
Z armádneho priestoru vznikla kreatívna mestská štvrť pod názvom Kulturpark.
 
Fotoreport
Hala moderného umenia
Je prvou slovenskou Kunsthalle. Vznikla premenou pôvodnej, nefungujúcej a chátrajúcej krytej plavárne.
 
Report
Sídliskové kultúrne centrá
SPOTs  ponúkajú nielen kultúrne a vedecké, ale aj športové vyžitie pre ľudí všetkých vekových kategórií.
 
Fotoreport
Park Komenského východ
Je zmodernizovanou oddychovou zónou najmä pre rodiny a detské aktivity pred poliklinikou Sever v mestskej časti Košice - Sever.
 
Komentár
Projekt žije a pokračuje
,,Vytvoril všetky materiálne, finančné aj ľudské predpoklady pre jeho bohaté dedičstvo a dlhodobú udržateľnosť naštartovaných procesov,“ tvrdí Ján Sudzina.
 
Fotoreport
Park Komenského Západ
Svojou polohou nadväzuje na areál Technickej univerzity v Košiciach a slúži najmä ako oddychová zóna pre študentov a seniorov.
 
Areál tajomného Košického hradu
Súčasťou investičných aktivít bola aj revitalizácia a sprístupnenie archeologického náleziska na vrchu Hradová.
 
Mestská alej Moyzesova
Jej rekonštrukcia vytvorila kvalitné prírodné prostredie s exteriérovou galériou (Open air gallery).
 
Zmodernizovaný amfiteáter
Populárny košický amfiteáter s kapacitou 12 000 divákov sa podarilo zachrániť.
 
Anketa
Ako vnímate Košice rok po projekte Európske hlavné mesto kultúry? V čom môžu Košice pomôcť Slovensku a Európskej únii?
 
Investstory
Ulička remesiel
Živým spôsobom chce ilustrovať a pripomínať slávnu éru cechov a remesiel.
 
Dom remesiel a kazematy
Ponúka exteriérovú prezentáciu histórie remesiel a hradobného systému Košíc. Napojený je na zrekonštruované historické kazematy v Katovej bašte.
 
Fotoreport
Nová tvár Malej scény
Jej rozsiahla stavebná a technologická rekonštrukcia ju zaradila medzi najvýznamnejšie investičné projekty v rámci EHMK 2013.     
 
Divadelné múzeum v Thálii
Polyfunkčná budova, ktorú využíva maďarské národnostné Divadlo Thália Színház , konečne omladla.
 
Report
Nádvorie Barkózyho paláca
Jeho novým prvkom sa stalo netradičné pevné sedenie v tvare prstov, ktoré evokuje listovanie v knihe.
 
Dvojpodlažný monoblok pre knižnicu
Pridanou hodnotou je malé átrium medzi novou sklenenou prístavbou a tehlovou starou budovou, kde je možné relaxovať a zahrať si šach na dlažbe.
 
Fotoreport
Podzemná sála moderného umenia
V hĺbke päť metrov pod zemou sa vybudovala nová multifunkčná, univerzálna a klimatizovaná výstavná sála.
 
Hravé technické experimenty
V novom Vedecko-technickom centre Slovenského technického múzea nájdete 119 interaktívnych exponátov, ktoré zábavnou a náučnou formou popularizujú vedu, techniku a prírodné vedy.
 
Príbeh
Z ruiny skvostný kaštieľ
Barokovo - klasicistický  kaštieľ v Krásnej, ktorý chátral takmer 25 rokov, sa stal novým kultúrno-spoločenským hitom.
 
Fotoreport
Miniskanzen a nasvietené exponáty v trezore
Tvoria poslednú časť rekonštrukcie historickej účelovej budovy Východoslovenského múzea.
 
Moderné átrium bábkového divadla
Nová infraštruktúra obohatila inscenácie aj o nové možnosti prezentácie pod holým nebom.
 
Väzenská cela v knižnici
Je súčasťou regionálneho centra Bibliotheca Cassoviensis v košickej Štátnej vedeckej knižnici.  
 
Report
Južná veža kráľa Mateja
Na rozdiel od iných častí Dómu sv. Alžbety sa prvej rekonštrukcie a reštaurácie dočkala až po 536 rokoch.

 

Dimenzie č.5/2022Ursula vedie EÚ do záhuby
Silný líder pre Košický kraj
Mostar z mosta
Staré mesto Ljubuški
Rusko bude vždy Ruskom
Kedy padne Liz?
Digitálna mena sa približuje
,,Únik z energetickej pasce“
Čo bráni EÚ (Slovensku) a USA, aby iniciovali mierové rokovania medzi Ukrajinou a Ruskom?
Ako prekonávať strach zo smrti?
...Čítať viac
Dimenzie č.4/2022Región budúcnosti v Európe
Turistický príbeh o Medzimurí
Ali pašove pramene
Eko pastierska osada Vranjak
Prvý Healthness v Európe
Inscenácie - metódy západnej politiky
„Spáchal“ pán Mečiar subverziu?
Čo si myslíte o súčasnej zahraničnej politike USA voči EÚ, Ukrajine a Rusku?
Z armády pod zámok väznice
...Čítať viac