Vydavateľ

Dimenzie s.r.o.
Šéfredaktor: Mgr. Robert Matejovič
Mobil: 0903 646 090

 

Adresa redakcie a inzercie

Česká 11, 040 01 Košice
e-mail: info@casopisdimenzie.sk

Registrácia MK SR: 2627/2001
ISSN: 1335-9959

Rozširuje

DIMENZIE, s.r.o., MEDIAPRINT-KAPA PRESSEGROSSO, a.s., SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. a lokálni distribútori

Kontakt

2 + 2 =

Objednávky posielajte na adresu redakcie

DIMENZIE, s.r.o.
Česká 11, 040 01 Košice
e-mail: info@casopisdimenzie.sk

alebo na:

MEDIAPRINT-KAPA PRESSEGROSSO, a.s.
oddelenie inej formy predaja
P.O.BOX 183, 830 00 Bratislava 3
Tel.: 00421 2 / 4444 2773, 44458821, 4445 9365
Fax: 00421 2 4445 8819
e-mail: predplatne@abompkapa.sk
www.abompkapa.sk

SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.
Stredisko predplatného tlače
Uzbecká 4, P.O.BOX 164
820 14 Bratislava 214
email: zahranicna.tlac@slposta.sk