Všeobecné obchodné podmienky (VOP) online predplatného casopisdimenzie.sk

 Článok I

Úvodné ustanovenia

 1. Spoločnosť DIMENZIE, s.r.o. so sídlom Česká 11, 040 01 Košice, IČO: 36 588 113, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I.,  Oddiel: Sro, Vložka číslo: 16000/V, DIČ: 2021921583, IČ DPH: SK2021921583, poskytuje predplatenú službu.
 2. Zákazníkom DIMENZIE, s.r.o. je každá fyzická i právnická osoba, ktorá zaplatí vydavateľovi poplatok za prístup k predplatenej službe.
 3. Predplatenou službou (casopisdimenzie.sk) sa rozumie prístup do spoplatnených sekcií internetového portálu magazínu (www.casopisdimenzie.sk), ktorý prevádzkuje vydavateľ DIMENZIE, s. r. o. prostredníctvom online systému a to po zaplatení poplatku pre jednu fyzickú alebo právnickú osobu na strane zákazníka. 
 4. Online systémom sa rozumie integrovaný súbor informačných a komunikačných technológií, ktorý umožňuje zákazníkom po zaplatení poplatku prístup k predplatenej službe, pričom poskytovateľ garantuje jeho funkčnosť minimálne na 90%.   
 5. Poplatkom sa rozumie finančná čiastka, ktorú prevádzkovateľovi zaplatí zákazník za prístup k predplatenej službe na stanovenú dobu podľa aktuálnej cenovej ponuky vydavateľa DIMENZIE, s.r.o.  
 6. Zariadením sa na účely VOP rozumie akýkoľvek technický prostriedok umožňujúci pripojenie k elektronickej sieti internet.
 7. Po zaplatení poplatku sa na zákazníka vzťahujú tieto VOP a ich odsúhlasenie. 
 8. Tieto VOP upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi poskytovateľom a zákazníkom.

Článok II

Platba poplatku a prístup zákazníka k predplatenej službe 

 1. Poplatok môže byť uhradený prostredníctvom platobnej karty alebo bezhotovostným prevodným príkazom, prípadne iným spôsobom, ktorý  určí poskytovateľ. Všetky ceny sú uvedené v mene „EURO“ vrátane DPH. Zaplatením poplatku je zákazník zaregistrovaný v systéme vydavateľa DIMENZIE, s.r.o. 
 2. Po zaplatení a identifikácii poplatku zákazník získa prístup k predplatenej službe. Poskytovateľ má nárok na poplatok bez ohľadu na to či zákazník skutočne využíval predplatenú službu.
 3. Predplatené služby sa poskytujú na dobu určitú.

Článok III

Práva a povinnosti Poskytovateľa

 1. Poskytovateľ je povinný umožniť zákazníkovi prostredníctvom online systému prístup k predplatenej službe za podmienok uvedených v týchto VOP.
 2. Poskytovateľ garantuje zákazníkovi prístup k predplatenej službe podľa ods. 1 tohto článku len v prípade, ak zákazník použije prístupový kód tam, kde je to potrebné.
 3. Poskytovateľ nezodpovedá za nemožnosť prístupu k predplatenej službe spôsobenú technickými vlastnosťami zariadenia, ktoré používa a využíva zákazník. 
 4. Poskytovateľ nezodpovedá za žiadnu škodu spôsobenú nevhodnosťou zariadenia, ako ani za funkčnosť alebo prevádzku zariadenia.
 5. Poskytovateľ nezodpovedá za žiadnu škodu spôsobenú zneužitím prístupového kódu prideleného zákazníkovi a/alebo zariadenia zákazníka.
 6. Poskytovateľ nie je zodpovedný za nesplnenie svojich povinností podľa týchto VOP, ak ich nemohol splniť v dôsledku okolností vyššej moci. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považujú okolnosti, ktoré nie sú závislé od vôle poskytovateľa a poskytovateľ ich nemôže ovplyvniť.
 7. Poskytovateľ je oprávnený informovať zákazníka prostredníctvom e-mailu, newsletteru  a/alebo SMS/MMS o ponukách služieb, vrátane reklamných ponúk, o možnosti zakúpenia služby na ďalšie obdobie alebo o aktuálnych ponukách služieb. Zákazník pre tento účel udeľuje poskytovateľovi svoj súhlas. Zákazník súčasne udeľuje poskytovateľovi súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu e-mailovej adresy za účelom vykonávania prieskumov verejnej mienky. Súhlas sa udeľuje na dobu neurčitú a zákazník ho môže kedykoľvek odvolať.
 8. Poskytovateľ je oprávnený dočasne pozastaviť prístup k predplatenej službe bez toho, aby to bolo považované za porušenie povinnosti poskytovateľa a to z dôvodu bezpečnosti, v prípadoch zásahu vyššej moci, v dôsledku rozhodnutia príslušného orgánu, pre výkon opráv a prác potrebných pre prevádzku, revíziu alebo údržbu systému alebo predplatenej služby. O dočasnom pozastavení prístupu k predplatenej službe poskytovateľ informuje zákazníka oznamom zverejnenom na stránke www.casopisdimenzie.sk
 9. Poskytovateľ je oprávnený zablokovať prístup zákazníka k predplatenej službe v prípade, ak bude mať dôvodné podozrenie, že prístup k predplatenej službe používa na základe jedného prístupového kódu viac fyzických osôb.
 10. Poskytovateľ zákazníkovi zabezpečí doručenie printového vydania časopisu Dimenzie priamo do schránky na adresu, ktorú uvedie na doručovanie. 

 

Článok IV 

 1. Objednávka predplatného – printovej verzie časopisu Dimenzie

Predplatné časopisu Dimenzie možno objednať kedykoľvek a to zaslaním objednávky vydavateľovi poštou, e-mailom alebo prostredníctvom SMS. Predplatné možno objednať tiež telefonicky alebo prostredníctvom objednávkového formulára na webovej stránke vydavateľa. V objednávke je potrebné uviesť meno a priezvisko/názov, adresu bydliska/sídlo/miesto podnikania, IČO predplatiteľa, adresu doručovania predplatenej periodickej tlače, meno a priezvisko/názov, adresu bydliska/sídlo/miesto podnikania platcu, ak je osobou inou ako predplatiteľ, bankové spojenie a fakturačné obdobie. Fakturačné obdobie predplatného možno zvoliť na 12 alebo 6 mesiacov. Predplatné možno objednať na dobu určitú aj dobu neurčitú. 

 1.   Úhrada predplatného

2.1 Predplatiteľ alebo platca, ak je osobou odlišnou od predplatiteľa, dostane po doručení objednávky vydavateľovi zálohovú faktúru, ktorú je nutné uhradiť v lehote splatnosti bankovým príkazom alebo poštovou poukážkou. Pri objednávke prostredníctvom objednávkového formulára na webovej stránke vydavateľa je možné cenu za predplatné uhradiť aj online platbou platobnou kartou. 

2.2 Predplatiteľ alebo platca, ak je osobou odlišnou od predplatiteľa, je povinný uhradiť vydavateľovi cenu za predplatné podľa aktuálne platného cenníka vydavateľa. Cena zahŕňa náklady na doručenie periodickej tlače. Cenník predplatného je k dispozícii u vydavateľa a je zverejnený na webovom sídle vydavateľa casopisdimenzie.sk 

 1.     Dodávanie 

3.1 Dodávanie časopisu predplatiteľovi sa začne po prijatí platby od čísla vydania uvedeného na zálohovej faktúre. Časopisy, ktoré boli už vydané, budú doposlané. V prípade objednávky zaslanej prostredníctvom SMS sa začne dodávanie časopisu Dimenzie od najbližšieho čísla časopisu vydaného po uhradení ceny za predplatné prostredníctvom SMS platby. Ak bola cena za predplatné uhradená priamo pri odoslaní objednávky prostredníctvom objednávkového formulára na webovej stránke vydavateľa, tak sa dodávanie časopisu začne od najbližšieho čísla časopisu vydaného po prijatí platby.

3.2 Časopis Dimenzie je dodávaný vložením do poštovej schránky. Predplatiteľ je povinný zabezpečiť voľný prístup k svojej poštovej schránke (schránka nesmie byť v uzamknutých priestoroch, v priestoroch s voľne pobehujúcim psom a pod.). Schránka musí byť riadne označená menom a priezviskom/názvom predplatiteľa a musí umožňovať voľné vloženie výtlačku tak, aby nedošlo k jeho mechanickému poškodeniu alebo poškodeniu vplyvom počasia a aby bol chránený pred odcudzením nepovolanou osobou.

3.3 Nebezpečenstvo škody na doručovanom výtlačku časopisu Dimenzie prechádza na predplatiteľa doručením výtlačku do oblasti jeho dispozície – do poštovej schránky. 

3.4 Predplatený časopis Dimenzie je možné doručovať mimo územia Slovenskej republiky.

 

 1. Reklamácie

 4.1 Predmetom reklamácie je nedoručenie predplateného počtu výtlačkov časopisu Dimenzie alebo doručenie neúplného, resp. nekvalitne vytlačeného výtlačku periodickej tlače.

4.2 V záujme účinného odstránenia príčin reklamácie je predplatiteľ povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne a najneskôr v čase vydania nasledujúceho čísla časopisu Dimenzie. Pre predplatiteľa/platiteľa, ktorý je spotrebiteľom, platia lehoty na uplatnenie reklamácie stanovené právnym predpisom.

4.3 V prípade oprávnenej reklamácie vydavateľ predplatiteľovi v najbližšom možnom termíne dodatočne doručí všetky reklamované výtlačky časopisu. Ak nebude takéto doručenie možné, vráti vydavateľ predplatiteľovi pomernú časť ceny za predplatné.

4.4 Reklamáciu je možné u vydavateľa uplatniť poštou na adrese jeho sídla, telefonicky 0903 646 090, alebo e-mailom info@casopisdimenzie.sk

4.5 Ak predplatiteľ/platiteľ, ktorý je spotrebiteľom, nie je spokojný so spôsobom, ktorým vydavateľ vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že vydavateľ porušil jeho práva, má podľa § 11 ods. 1 zákona č. 391/2015 Z. z. právo obrátiť sa na vydavateľa so žiadosťou o nápravu. Ďalej má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak vydavateľ na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia alebo oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov, ktorý vedie Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. 

 1. Zmeny v údajoch, zmeny v objednávke

5.1 Predplatiteľ, resp. platca je povinný bezodkladne oznámiť vydavateľovi každú zmenu v údajoch, ktoré vydavateľovi oznámil na účely poskytovania predplatného. Zmeny je možné nahlásiť telefonicky, poštou alebo e-mailom. Vydavateľ sa zaväzuje zmeniť doručovanie časopisu Dimenzie v súlade s oznámenou zmenou v najbližšom možnom termíne. 

5.2 Ak predplatiteľ, resp. platca písomne neoznámi minimálne 1 mesiac pred ukončením fakturačného obdobia na adresu vydavateľa zmeny v počte odoberaných výtlačkov časopisu,  bude mu zaslaná zálohová faktúra na ďalšie obdobie, ktorá bude vychádzať z pôvodných odberov. 

 1. Zrušenie objednávky predplatného

6.1 Predplatné môže písomne vypovedať ktorákoľvek strana. Predplatiteľ, resp. platca môže vypovedať predplatné najskôr ku koncu fakturačného obdobia doručením písomnej výpovede vydavateľovi poštou na adresu jeho sídla, mailom alebo telefonicky najneskôr 14 pracovných dní pred uplynutím fakturačného obdobia. V tomto prípade predplatné zaniká posledným dňom fakturačného obdobia. Ukončenie počas fakturačného obdobia nie je možné.

6.2 Predplatné časopisu Dimenzie zaniká aj vtedy, ak predplatné za ďalšie fakturačné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca po skončení predchádzajúceho fakturačného obdobia. Cenu za výtlačok časopisu Dimenzie dodaný počas tohto mesiaca je predplatiteľ alebo platca, ak je osobou odlišnou od predplatiteľa, povinný uhradiť vydavateľovi na základe faktúry vystavenej vydavateľom. Predplatné časopisu Dimenzie zaniká aj neuhradením zálohovej faktúry/poštovej poukážky na nasledujúce obdobie. 

6.3 Predplatné zaniká aj ukončením vydávania predplatenej periodickej tlače vydavateľom. V prípade ukončenia vydávania periodickej tlače pred ukončením obdobia, na ktoré platiteľ uhradil predplatné, bude platiteľovi vrátená alikvotná časť predplatného pripadajúca na vydania periodickej tlače, ktoré predplatiteľovi už nebudú dodané. 

 1. Marketingové akcie

 7.1 Marketingovými akciami sa rozumejú akcie vydavateľa, v rámci ktorých vydavateľ ponúka a poskytuje zvláštne plnenie (prípadne zvláštnu zľavu) predplatiteľovi v prípade, že si v rámci tejto akcie predplatí periodickú tlač.

7.2 Pre zmluvy o predplatnom uzatvorené v rámci marketingovej akcie platia ostatné ustanovenia všeobecných podmienok, ak nie je v tomto článku alebo v podmienkach konkrétnej marketingovej akcie uvedené inak.

7.3 Zmluva o predplatnom musí byť uzatvorená najmenej na obdobie viazanosti a rozsah uvedený v podmienkach marketingovej akcie. Ak je v podmienkach marketingovej akcie stanovené predplatné so záväzkom viazanosti po určitý čas, po uplynutí tohto času sa zmluva o predplatnom riadi štandardnými podmienkami zmluvy o predplatnom na neurčitý čas.  

7.4 Záväzkom viazanosti sa rozumie v marketingovej akcii s poskytovaným zvláštnym plnením minimálne stanovené obdobie odberu predplatného (obdobie viazanosti).

7.5 Predplatné uzatvorené na základe marketingovej akcie nie je možné počas obdobia viazanosti vypovedať ani znížiť počet odoberaných výtlačkov časopisu Dimenzie. 

 

 Článok V

Práva a povinnosti Zákazníka predplatenej služby online systémom 

 1. Zákazník má právo na prístup k predplatenej službe. Predplatenú službu prostredníctvom prístupového kódu môže využívať výlučne iba zákazník. Zákazník nie je oprávnený zdieľať predplatenú službu s treťou osobou a umožniť bezplatné alebo komerčné užívanie predplatenej služby tretej osobe alebo viacerým fyzickým osobám na strane zákazníka.
 2. Zákazník sa zaväzuje, že prístupový kód k predplatenej službe žiadnym spôsobom nezverejní a nesprístupní tretej osobe. Zákazník je povinný zabezpečiť utajenie prístupového kódu a ochranu pred jeho zneužitím akoukoľvek treťou osobou. 
 3. V prípade, ak Zákazník poruší záväzok podľa tohto bodu, je povinný nahradiť poskytovateľovi škodu spôsobenú porušením svojho záväzku. V prípade straty prístupového kódu, odhalenia zneužitia prístupového kódu alebo podozrenia zo zneužitia prístupového kódu je zákazník povinný o týchto skutočnostiach bezodkladne informovať poskytovateľa. Po obdržaní oznámenia zákazníka je Poskytovateľ povinný prideliť Zákazníkovi nový prístupový kód k Predplatenej službe a súčasne je oprávnený zablokovať prístup k Predplatenej službe prostredníctvom pôvodného prístupového kódu.

 

Článok VI

Podmienky a spôsob reklamácie

Zákazník je oprávnený uplatniť si reklamáciu prístupu k Predplateným službám u poskytovateľa v lehote 10 dní odo dňa výskytu vady a to prostredníctvom e-mailu na adrese info@casopisdimenzie.sk

 1. Zákazník je povinný presne špecifikovať obsah reklamácie. 
 2. Reklamácia zákazníka sa považuje za opodstatnenú, ak dôjde k výpadku elektronického systému a zákazník nebude mať prístup k predplatenej službe po dobu dlhšiu ako 72 po sebe nasledujúcich hodín.
 3. Poskytovateľ je povinný doručiť zákazníkovi potvrdenie o uplatnení reklamácie. Nemusí ho doručovať, ak zákazník má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 4. Zákazník, ako spotrebiteľ, má právo obrátiť sa na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že porušil jeho práva. Ďalšie podmienky ustanovuje zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade akýchkoľvek problémov môže spotrebiteľ kontaktovať poskytovateľa na: info@casopisdimenzie.sk

 

Článok VII

Záverečné ustanovenia

Poskytovateľ týmto oznamuje zákazníkovi, že zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) Poskytovateľ ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania a plnenia zmluvy so Zákazníkom spracúvať osobné údaje Zákazníka bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov Zákazníka bude vykonávané Poskytovateľom v predzmluvných vzťahoch so Zákazníkom a spracúvanie osobných údajov Zákazníka je ďalej nevyhnutné na plnenie zo zmluvy, v ktorej vystupuje Zákazník ako jedna zo zmluvných strán. Osobné údaje Zákazníka budú spracúvané v rozsahu: e-mailová adresa a prípadné ďalšie údaje nevyhnutné na poskytovanie Predplatenej služby Zákazníkovi.

 1. Právnym základom spracúvania osobných údajov Zákazníka je zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Zákazníkom v zmysle § 10 ods. 3 písm. b) Zákona.
 2. Osobné údaje Zákazníka budú spracúvané po dobu nevyhnutnú na riadne plnenie povinností Poskytovateľa a Zákazníka. Následne Poskytovateľ zabezpečí ich likvidáciu v zmysle Zákona.
 3. Poskytovateľ Zákazníka v zmysle ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 Zákona informuje, že medzi tretie strany, ktorým budú poskytnuté jeho osobné údaje (e-mailová adresa), patrí spoločnosť Sendinblue mailing service company.
 4. Na spracúvanie osobných údajov Zákazníkov Poskytovateľom sa v primeranom rozsahu použijú aj Zásady nakladania s osobnými údajmi užívateľov.
 5. Komunikácia medzi Poskytovateľom a Zákazníkom prebieha v elektronickej forme. Oznámenia Zákazníka a Poskytovateľa sa považujú za doručené okamihom obdržania potvrdenia o doručení e-mailu druhej strane.
 6. V prípade, že niektoré ustanovenie týchto VOP bude celé, alebo sčasti, prehlásené za neplatné, nevynútiteľné alebo neúčinné, bude zostávajúca časť týchto VOP platiť v plnom rozsahu. Tieto VOP budú upravované a interpretované v súlade so zákonmi Slovenskej republiky a budú predmetom patriacim do výlučnej jurisdikcie súdov v Slovenskej republike. Tieto VOP a všetky modifikácie k týmto VOP predstavujú celú zmluvu medzi Poskytovateľom a Zákazníkom.
 7. Orgán dozoru, ktorému podlieha činnosť poskytovateľa, je Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom Prievozská 32, 820 07 Bratislava.
 8. VOP sa v celom rozsahu spravujú právnym poriadkom SR a to aj v prípade, ak Zákazník nie je občanom SR.
 9. Vzťahy, ktoré nie sú upravené VOP, sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení.
 10. Poskytovateľ je oprávnený VOP zmeniť. Nové znenie VOP je Poskytovateľ povinný zverejniť na svojej stránke www.casopisdimenzie.sk a to minimálne po dobu 30 dní pred avizovaným dňom účinnosti VOP. V prípade, ak Zákazník nesúhlasí s novým znením VOP, je počas tejto doby oprávnený doručiť Poskytovateľovi žiadosť o ukončenie prístupu k Predplatenej službe. Po uplynutí tejto doby strácajú účinnosť tieto VOP a nadobúdajú účinnosť nové VOP.
 11. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01.01.2023.

 

 Ochrana osobných údajov

 1. Vznikom zmluvného vzťahu (zmluvy o predplatnom) medzi predplatiteľom (Dotknutej osoby a vydavateľom (Prevádzkovateľ) vzniká Prevádzkovateľovi oprávnenie spracúvať osobné údaje Dotknutej osoby podľa článku 6 odseku 1 písmena b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako “GDPR”) a §13 odseku 1 písmena b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako “Zákon o ochrane osobných údajov”) (GDPR a Zákon o ochrane osobných údajov ďalej spoločne a samostatne ako “Predpisy o ochrane osobných údajov”).
 2. Účelom spracúvania Osobných údajov Dotknutej osoby Prevádzkovateľom je (i) plnenie zmluvných povinností a výkon právo zo zmluvy o predplatnom, (ii) zasielanie newsletterov a marketingových správ Dotknutej osobe a (iii) zahrnutie Dotknutej osoby do zákazníckych prieskumov Prevádzkovateľa, (iv) zasielanie newsletterov obchodnej a neobchodnej povahy od obchodných partnerov Prevádzkovateľa (v) iných účelov, pri ktorých Dotknutá osoba vyjadrila svoj súhlas so spracúvaním Osobných údajov.
 3. Právnym základom spracúvania Osobných údajov je (i) plnenie zmluvných povinností Prevádzkovateľa zo zmluvného vzťahu s Dotknutou osobou (článok 6 odsek 1 písmeno b) GDPR a §13 odsek 1 písmeno b) Zákona o ochrane osobných údajov), (ii) plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa (článok 6 odsek 1 písmeno c) GDPR a §13 odsek 1 písmeno c) Zákona o ochrane osobných údajov) a (iii) oprávnený záujem Prevádzkovateľa (článok 6 odsek 1 písmeno f) GDPR a §13 odsek 1 písmeno f) Zákona o ochrane osobných údajov), ktorý spočíva v záujme na riadnom a úplnom splnení zmluvných povinností zo strany Dotknutej osoby a prípadnom uplatnení nárokov Prevádzkovateľa alebo tretej osoby voči Dotknutej osobe.
 4. V prípade, ak je účelom spracúvania Osobných údajov účel podľa bodu 8.2 (ii) až (v), je právnym základom spracúvania Osobných údajov Účastníka jeho súhlas, ktorý je udelený pri vzniku zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom alebo prostredníctvom osobitného elektronického formulára po registrácii Dotknutej osoby alebo vzniku zmluvného vzťahu (článok 6 odsek 1 písmeno a) GDPR a §13 odsek 1 písmeno a) Zákona o ochrane osobných údajov).
 5. Prevádzkovateľ bude spracovávať osobné údaje Dotknutej osoby v nasledujúcom rozsahu (zoznam osobných údajov): (i) identifikačné údaje (meno a priezvisko, dátum narodenia, IČO, IČ DPH, DIČ, zápis vo verejnom registri), (ii) kontaktné údaje (fakturačná adresa, doručovacia adresa, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo, faxové číslo), (iii) údaje o ekonomickej identite (čísla bankových účtov, čísla daňových, účtovných, dodacích a iných dokladov, údaje o platbách, dlhoch a záväzkoch), (iv) iné údaje o právnej identite (údaje zo zmlúv a iných právnych úkonov, údaje o nefinančných záväzkoch, právach a nárokoch, údaje o aktivitách, činnostiach a správaní, údaje z cookies a nákupných preferenciách) a (v) iné osobné údaje spracúvané podľa právnych predpisov (ďalej ako “Osobné údaje”). Osobnými údajmi nie sú kontaktné údaje právnickej osoby.
 6. Dobou uchovávania Osobných údajov je doba trvania zmluvného vzťahu + doba potrebná na uplatnenie nárokov Dotknutej osoby a/alebo Prevádzkovateľa v súdnom konaní (premlčacia doba). V prípade, ak ide o spracovanie Osobných údajov na základe súhlasu udeleného v bode 8.4, je doba uchovávania Osobných údajov doba dvadsaťštyri (24) mesiacov od ukončenia zmluvného vzťahu, pričom pred ukončením tejto doby môže Prevádzkovateľ požiadať Dotknutú osobu o predĺženie tohto súhlasu.
 7. Poskytnutie Osobných údajov je zmluvnou požiadavkou, ako aj požiadavkou na uzavretie zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou, ktorá je potrebná na účely uvedené v bode 8.2 (i). Poskytnutie Osobných údajov je dobrovoľné. V prípade ich neposkytnutia Prevádzkovateľ neuzavrie s Dotknutou osobou zmluvný vzťah a nebude povinný mu dodávať predplatené tituly, a v prípade existujúcich zmluvných vzťahov môže Prevádzkovateľ tento zmluvný vzťah ukončiť odstúpením, ktoré je možné zaslať aj elektronickou poštou. Poskytnutie osobných údajov na účely podľa bodu 8.2 (ii) až (v) nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou.
 8. Prevádzkovateľ nepoužíva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.
 9. Prevádzkovateľ spracúva Osobné údaje predovšetkým pre vlastné účely. Okrem toho môže poskytnúť Osobné údaje obchodným partnerom, prostredníctvom ktorých Osobné údaje spracúva. Ide o dôveryhodné osoby (tzv. príjemcovia a sprostredkovatelia), ktoré pre Prevádzkovateľa zabezpečujú vývoj, údržbu a prevádzkovanie softvérových riešení a iných služieb, prostredníctvom ktorých Prevádzkovateľ Osobné údaje spracúva alebo mu poskytujú služby (napr. ekonomické, právne, audítorské a marketingové). Osobné údaje môžu byť spracúvané prostredníctvom služby Sendinblue, ktorá slúži na spravovanie a zasielanie elektronickej pošty. Táto služba je prevádzkovaná spoločnosťou SendinBlue’s headquarters is located at Politique de confidentialité, 7 rue de Madrid, Paris. Osobné údaje môžu byť so súhlasom Dotknutej osoby poskytnuté aj tretím osobám, ktoré budú Osobné údaje spracúvať pre ich marketingové potreby. Prevádzkovateľ spracúva Osobné údaje predovšetkým v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. 
 10. Dotknutá osoba má práva dotknutej osoby podľa kapitoly III GDPR a druhej hlavy Zákona o ochrane osobných údajov, najmä má (i) právo na informácie podľa článkov 13 a 14 GDPR a §19 až 21 Zákona o ochrane osobných údajov a oznámenia podľa článkov 15 až 22 a článku 34 GDPR a §22 až 28 a §41 Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa týkajú spracúvania, a to v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne a jednoducho a poskytnuté písomne alebo inými prostriedkami a v prípade potreby elektronickými prostriedkami, (ii) právo na prístup k svojim Osobným údajom, (iii) právo na opravu Osobných údajov, (iv) právo na vymazanie Osobných údajov (právo na zabudnutie), (v) právo na obmedzenie spracúvania Osobných údajov, (vi) právo na oznámenie, že Osobné údaje boli opravené, vymazané alebo ich spracúvanie bolo obmedzené, (vii) právo na prenosnosť Osobných údajov, ak sa ich spracúvanie vykonáva na základe súhlasu alebo zmluvy a vykonáva sa automatizovanými prostriedkami, (viii) právo podávať námietky proti spracúvaniu Osobných údajov, (ix) právo, aby sa na Dotknutú osoby nevzťahovalo automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania, (x) právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním Osobných údajov a (xi) právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, www.dataprotection.gov.sk) a návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Rozsah, obmedzenia a spôsoby výkonu uvedených práv sú uvedené v kapitole III GDPR a druhej hlave Zákona o ochrane osobných údajov.
 11. Práva Dotknutej osoby a základné zásady spracúvania osobných údajov sú uvedené na webovom sídle Prevádzkovateľa (doplniť odkaz na pravidlá).
 12. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ak sú spracúvané z dôvodu verejného záujmu, oprávneného záujmu alebo na účely priameho marketingu. Namietanie spracúvania osobných údajov je možné vykonať písomne na adresu Predávajúceho alebo elektronickou poštou na adresu info@casopisdimenzie.sk
 13. Dotknutá osoba je oprávnená odvolať súhlas na spracúvanie osobných údajov, ak sa spracúvanie osobných údajov deje len na základe jej súhlasu, písomne na adresu Predávajúceho alebo elektronicky na adresu info@casopisdimenzie.sk
 14. Kontrolu spracúvania osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na Hraničnej 4826/12, 820 07 Bratislava – Ružinov. Dotknutá osoba je oprávnená podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov tomuto úradu ako dozornému orgánu.