Andjelko Stricak

Župa znalostí a strategických výziev

,,Na vzdelávanie vyčleňujeme viac než 50 % z nášho rozpočtu. Chceme dosiahnuť väčšiu sebestačnosť v poľnohospodárskej výrobe, realizovať priemyselnú transformáciu a rozvíjať aj zdravotnícky turizmus,“ zdôrazňuje Anđelko Stričak, župan Varaždínskej župy.

Róbert Matejovič
Foto: archív Úradu Varaždínskej župy

Varaždínska župa sa rozprestiera v severozápadnej časti Chorvátska. Aj keď je svojou rozlohou jednou z najmenších žúp, je lídrom v rozvoji, priemyselnej sily, exportu, ako aj v úspechoch vo vzdelávaní. Na čele tejto najstaršej chorvátskej župy je župan Anđelko Stričak, s ktorým sme sa rozprávali v Župnom paláci, v reprezentatívnej barokovej budove postavenej presne pred 250 rokmi (v roku 1772).

Pán Stričak, jedným zo strategických cieľov vašej župy, ktorá sa prezentuje ako župa znalostí, sú investície do stredoškolského a odborného vzdelávania, ich prepojenia so znalostným vzdelávaním a hospodárstvom. Aká je filozofia a aké sú ciele modelu, ktorý presadzuje vaša župa?
V našej župe bolo vzdelávanie odjakživa prioritou. Práve na vzdelávanie nepretržite vyčleňujeme viac než 50 percent z nášho rozpočtu. Naše aktivity sú nasmerované na vytvorenie ,,systému rovnakých šancí“, v ktorom každý žiak bude mať rovnaké podmienky, ale aj možnosť sa vzdelávať v oblasti, v ktorej môže naplno rozvíjať svoj potenciál. Osobitnú pozornosť venujeme práci s nadanými a vysoko motivovanými študentami, ktorou je naša župa známa aj za hranicami Chorvátska.
Intenzívne investujeme aj do rozvoja programov a infraštruktúry odborného vzdelávania. Budujeme dve regionálne kompetenčné centrá, v ktorých sa budú vzdelávať mladí aj dospelí z oblasti inovatívnych zdravotníckych technológií a z poľnohospodárstva. V minulom roku sme rozbehli odborné centrá excelentnosti ako miesta, v ktorých sa spája stredoškolské vzdelávanie a reálny sektor, a získavajú požadované kompetencie na trhu práce.
Hlavným cieľom našich všetkých aktivít a investícií je umožniť žiakom, aby spoznali aktuálne trendy, rozumeli vývoju vo svete a aby boli so svojimi znalosťami a zručnosťami globálne konkurencieschopní.
Nadstavbou sú vysokoškolské ustanovizne. V našej župe pôsobia dve univerzity – Univerzita Sever a Záhrebská univerzita s tromi svojimi súčasťami, medzi ktorými je aj Fakulta organizácie a informatiky. Vzdeláva kádre v oblasti informačných znalostí a technológií. O tom, že sa Varaždín, sídlo našej župy, rozvíja ako univerzitné mesto, dostatočne hovorí údaj – v meste, v ktorom žije 46 000 obyvateľov, je takmer 8 000 študentov.

Vo vašej župe pôsobia Centrá excelentnosti pre nadané deti. Aká je ich úloha a aký majú význam pre župu?
Prvým a najdôležitejším krokom je rozpoznať nadané deti. U nás na tom pracujeme prostredníctvom medzinárodnej špecializácie na prácu s nadanými žiakmi a študentami podľa programu, ktorý poskytuje holandská Radboud Univerzita v Nijmegenu. Naše centrá excelentnosti majú ako jediné v Chorvátsku status Európskeho centra pre nadané deti, ktorý udeľuje Európska rada pre vysoko nadaných (European Council of High Ability – ECHA). Vďaka tomu udeľujú certifikáty ustanovizniam, inštitúciám a združeniam v Chorvátsku, ale aj v susedných štátoch, ktoré úspešne pracujú s vysoko nadanými deťmi. A to od predškolského po stredoškolské obdobie. O tom, že sú známe naše centrá excelentnosti, svedčí aj informácia o tom, že aj Mensa Srbska sa rozhodla, že sa stane časťou siete nášho Európskeho centra pre nadaných, a prostredníctvom nej aj ustanovizne z Bosny a Hercegoviny.
Toto všetko je výsledok nepretržitých investícií. V tomto roku sme v rámci Centra excelentnosti pre fyziku otvorili hvezdáreň, v ktorej sa rozvíja program astronómie. Reč je o projekte, ktorý je takisto dôležitý z hľadiska globálnej konkurencieschopnosti. Naše stredné školy sú srdcom chorvátskeho stredoškolského vzdelávania. Osobitne takýto model moderne vybavených škôl, ktoré sa vzájomne dopĺňajú a ktoré sú pripravené spolupracovať so zainteresovanými stranami v štáte a vo svete, je jedinečným príkladom v Chorvátsku.

Varaždínska župa vykazuje najnižšie miery nezamestnanosti v Chorvátsku. Ako sa vám podarilo dosiahnuť takýto výsledok?
Naša župa a celý sever Chorvátska sú priemyselne najrozvinutejšou časťou Chorvátska. V župe žije 160 000 obyvateľov a pôsobí okolo 3 870 spoločností. Medzi nimi je 215 zahraničných, ktoré zamestnávajú približne 15 % zo všetkých pracovníkov. Podnikajú najmä v hospodárskych zónach, v ktorých využívajú množstvo výhod – od spoločnej infraštruktúry cez prijateľné ceny priestorov až po súbor rozvinutých služieb pre podnikateľov umiestnených v zóne. Medzi nimi sú napríklad firmy ACG Lukaps, Kostwein – výroba strojov, Knauf Insulation, Calzedonia, Press Glass, Wollsdorf Components a ďalšie.
Naša priemyselná výroba je húževnatá, o čom svedčí aj údaj o tom, že sila hospodárstva zostala na úrovni predpandemického roka 2019. Na konci roka 2021 sme mali najnižšiu mieru nezamestnanosti, bola na úrovni 2,9 %. Aj v súčasnosti čelíme nedostatku pracovnej sily, predovšetkým v spracovateľskom priemysle.

Aká je vaša vízia ďalšieho hospodárskeho rozvoja župy?
Teraz je našim cieľom povzbudiť zmenu hospodárskej štruktúry v prospech činností s vyššou pridanou hodnotou, aby sa zvýšila konkurencieschopnosť hospodárstva a umožnil rast miezd. Veríme, že priemyselnú transformáciu uskutočníme s pomocou chorvátskej vlády a finančných prostriedkov Európskej únie. Prvý krok sme už spravili, prijatý bol Plán priemyselnej transformácie, v ktorom sú zahrnuté tieto prioritné sektory: rozvoj kreatívneho priemyslu, cestovného ruchu a iných činností sektora služieb s vysokou pridanou hodnotou, potom zdravotnícky priemysel, sektor zeleného rastu, automobilový sektor a digitalizácia priemyslu – priemysel 4.0. Pre hospodárstvo severného Chorvátska je naplánovaných 100 miliónov eur. Sme hrdí na to, že v nedávnej výzve práve naši podnikatelia prejavili najväčší záujem o navrhovanie a realizáciu projektov s podporou Európskej únie.

Toto je úryvok z rozhovoru. Celý si ho môžete prečítať v archíve.
Prosím Log In. Nie ste členom? Pridajte sa k nám